مرور برچسب

گفتگوی پیر مارک بیازی با پیر بوردیو

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۵)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش پنجم مسائل روش - وقتی من جوان تر بودم، همه چیز جنبه سیاسی داشت... اما تاریخ به ما آموخته است که نسبت به گفتمان هایی که یک سویه هستند، بد گمان باشیم، گفتمان هایی که از آنها نمی توان خارج شد و خود را به سرعت در…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۴)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش چهارم مورد فلوبر - بنا برعادت من بر این موضوع کار می کردم و در عین حال مشغول نوشتن «قواعد هنر» بودم و به فلوبر هم فکر می کردم. و در این آمد و شد میان دو جهان نوشتاری، به این نتیجه رسیدم که فلوبر توانسته است…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۳)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش سوم خطر منتشر کردن - در طول سی سال گذشته شما به طور متوسط هر سه سال کمی بیشتر از دو کتاب منتشر کرده اند( و از مقالات صحبت نمی کنم!)، آیا این به نظرتان عادی می آید؟ - بله، البته شاید کمی زیاد باشد... اما من…

«همه چیز اجتماعی است!» : گفتگو با پیر بوردیو (۲)

ترجمه: ناصر فکوهی بخش دوم شوک الجزایر - در این صورت، نقطه عطف یعنی چیزی که باعث شد شما به این آگاهی برسید که باید به سوی جامعه شناسی بیایید چه بود؟ - شوکی که مسئله الجزایر بر من وارد کرد... در آن زمان من در دانشکده الجزایر، استادیار…