مرور برچسب

گرانی بنزین

راه برون رفت از بحران و اقدام برای جبران آن

بحرانی که با نام «گرانی بنزین» در یک هفته اخیر مطرح شد نه پدیده تازه ای بود و نه محتوایی که دارد با این نام قابل انطباق است. در واقع، کشورسال هاست به دنبال تصمیم ها و مدیریت اجتماعی نادرست گروهی از دست اندرکاران، گرفتار مشکلات و صدمات بی…