مرور برچسب

کوته نوشته

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما(۱): ادیسه فضایی ۲۰۰۱

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم(۱)؛ استانلی کوبریک : ۲۰۰۱، یک اودیسه فضایی استانلی کوبریک (۱۹۲۸-۱۹۹۹) را، بسیاری، بیش و پیش از هر اثری، با فیلم بی‌همتایش ۲۰۰۱، «یک اودیسه فضایی»(۱۹۶۸) می‌شناسند. اما کوبریک را باید یک نابغه، به…