مرور برچسب

کنشگران اجتماعی

بررسی جایگاه و خاستگاه «طبقه» متوسط جامعه: گفتگو با ناصر فکوهی

زهره کهندل همه می خواهند خودشان را طبقه متوسط نشان دهند شاید بارها اصطلاح «طبقه متوسط» را شنیده باشید، چه در روابط عادی روزمره و چه در ادبیات سیاستمداران و چه در رسانه های جمعی. اگرچه دایره تکثر آرای کارشناسان علوم اجتماعی در این باره…

پرسش از فرهنگ(۲۷): چرا کنشگران اجتماعی «خود نمایی» می کنند؟

نمایش ِ بودن واژه «خود نمایی» در زبان فارسی، به سرعت ما را به سوی یک بار و پیش داوری ارزشی منفی می کشاند که با تعداد زیادی از واژگان ، مفاهیم و کنش های اجتماعی در جامعه کنونی مان و همچنین با پیشینه ای طولانی در تاریخ ادبی و حافظه گذشته…

دروغ به مثابه سازوکار اجتماعی

در اندیشه ایران باستان، یکی از بزرگترین دیوها یا شیاطین، «دروغ» بود، و مردمان و حتی پادشاهان بیشترین هراس را از این پدیده اهریمنی داشتند و بر آن بودند که همچون خشکسالی و جنگ می تواند سرزمین آنها و همه آنسان ها را به باد فنا دهد. در ادبیات…