مرور برچسب

کشورهای در حال توسعه

تعارض سنت و مدرنیته در عرصه توسعه اجتماعی در ایران

چكيده: سنت و مدرنيته امروزه در كشورهاي در حال توسعه به مثابه دو نيرو و دو پديده متعارض مطرح مي‌شوند در حالي كه در فرايندهاي تاريخي توسعه در كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي كنوني لزوماً چنين تعارضي وجود نداشته است. در واقع مدرنيته صنعتي و پيش…

کاربرد انسان‌شناسی سیاسی در کشورهای در حال توسعه

کاربرد انسان‌شناسی سیاسی در كشورهای در حال توسعه چكیده: آغاز انسان‌شناسی سیاسی به اواخر قرن نوزده و اوایل قرن حاضر برمی گردد؛ یعنی زمانی كه كشورهای اروپای غربی بخش بزرگی از جهان، اقوام و فرهنگ‌های بی‌شماری را زیر سلطه نظام اقتصادی-…