مرور برچسب

کریستیان برومبرژه

انسان شناسی آدم های معمولی: (بخش پایانی)

کریستیان برومبرژه/ برگردان ناصر فکوهی مجله علوم انسانی: شما تنها کسی نیستید که به موضوع هواداران ورزشی  و فوتبال علاقه نشان داده‌اید.  برخی از جامعه‌شناسان معتقدند که جنبه‌های خشن این ورزش یک مسئله اجتماعی را می‌سازند و بهر‌رو رویکردی…

انسان شناسی آدم های معمولی (بخش دوم)

کریستیان برومبرژه/ برگردان ناصر فکوهی مجله علوم انسانی: یکی از تخصص‌های مردم‌شناسان پرداختن به جنبه نمادین فعالیت‌های اجتماعی و توضیح آن پدیده‌ها از این دید است. آیا این را هم باید یک نشانه خاص مردم‌شناسی فرانسه دانست؟ …

انسان شناسی آدم های معمولی (بخش اول)

کریستیان برومبرژه/ برگردان ناصر فکوهی کریستیان برومبرژه(Christian Broberger) نامی آشنا در عرصه انسان‌شناسی بین‌المللی و به ویژه در حوزه انسان‌شناسی ایران است.  برومبرژه که استاد انسان‌شناسی دانشگاه اکس آن پروانس در فرانسه است در حال…