مرور برچسب

کتاب

انسان‌شناسی، اندیشمندان، نظریه و کنش

انسان‌شناسی، اندیشمندان، نظریه و کنش تقلیل گرایی و سطحی‌نگری و ساختن و پرداختن کلیشه‌های فکری و اندیشه‌های حاضر و آماده‌ای که در قالب‌هایی از پیش تعریف شده و بر اساس اصول غیرقابل انکار و تجربه شده و مورد اجماع انجام می‌گیرند، دردی را از…

اندیشه های تصویری(۱): کتاب

طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی کتاب ها موجودات عجیبی هستند: در یک سوی طیف، کتابهای نگون بختی را می بینیم که خزیده در گوشه ای سر درون خود فرو برده اند، از یاد ها رفته اند و برگ های وجودشان چنان با نفس هوای تازه و روشنایی بیگانه اند که…