مرور برچسب

کتاب

اندیشه های تصویری(۱): کتاب

طرح: ایرج اسماعیل پور قوچانی کتاب ها موجودات عجیبی هستند: در یک سوی طیف، کتابهای نگون بختی را می بینیم که خزیده در گوشه ای سر درون خود فرو برده اند، از یاد ها رفته اند و برگ های وجودشان چنان با نفس هوای تازه و روشنایی بیگانه اند که…