مرور برچسب

کتاب هنر و تاریخ

هنر و تاریخ

گروه کتاب و رسانه پاز، اوکتاویو، هنر و تاریخ، مقالاتی در زمینه زیباشناسی، ترجمة ناصر فکوهی، تهران، انتشارات توس، 1376، 240 صفحه + واژه نامة فرانسه فارسی + عکس درباره کتاب: این کتاب بخشی از کتابی بزرگ از اوکتاویو پاز با عنوان ”خنده…