مرور برچسب

کالایی شدن بدن

بیماری، پیری و مرگ در جامعۀ امروز

برخی از جوامع، در برخی از دوره‌های تاریخی خود با تجربۀ مرگ به‌صورت فشرده‌ای روبرو می‌شوند و این تجربه که شکلی کاملاً نابرابر در زمان و مکان، در گروه‌های اجتماعی و در فرایندها و سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، می‌تواند برای آن‌ها…

مردگان سراسر جهان، متحد شوید!

اگر در طول تاریخ، چند هزار سال تجارت برده داری وجود داشته و بدن ها به خرید و فروش می رسیده اند، و هر چند مارکس کوشید پایه فروش بدن را عمدتا در سرمایه داری و در کار صنعتی از قرن نوزدهم قرار دهد، باید اذعان کرد که خرید و فروش گسترده و مستقیم…