مرور برچسب

ژینا امینی

بادکاشتن و طوفان دروکردن

درباره فاجعه مرگ ِ ژینا امینی پس از دستگیری به وسیله گشت ارشاد به عنوان یک انسان‌شناس و یک جامعه‌شناس که تخصص عمده‌اش آسیب‌شناسی اجتماعی است، سال‌هاست هشدار می‌دهیم که شرایط ایران به صورت پیوسته به سوی آنومیک ‌شدن پیش می‌رود. در شرایط…