مرور برچسب

ژان  لو امسل

در هم آمیختگی فرهنگی

در هم آمیختگی فرهنگی ژان لوامسل / برگردان ناصر فکوهی   ژان لوامسل(Jean-Loup Amselle) انسان‌شناس فرانسوی‌، مدیر پژوهشی در مدرسه عالی مطالعات اجتماعی است و تخصص او عمدتا در حوزه تداخل و آمیز ش فرهنگ‌ها است. او از جمله  کتاب «…