مرور برچسب

پیوند اندام غیرانسانی

گزارش سخنرانی: تأملی انسان‌شناختی بر پیوند اندام غیرانسانی

انجمن جامعه شناسی گزارش یک سخنرانی در گروه جامعه‌شناسی پزشکی "تأملی انسان‌شناختی بر پیوند اندام غیرانسانی" عنوان سخنرانی دکتر ناصر فکوهی دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر گروه مطالعات انسان‌شناسی فرهنگی انجمن بود که روز…