مرور برچسب

پوپولیسم خطرناک

به نام «مستضعفان» به کام «مستکبران»

از یکی دو سال پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 و در سال‌های اولیه آن، به خصوص در دهه 1360، کلمات  تازه‌ای وارد ادبیات عمومی زبان ما شدند.  در این امر هیچ‌چیز عجیبی وجود ندارد، زیرا همه انقلاب‌های بزرگ، چه  فناورانه و چه به خصوص…