مرور برچسب

پسافمنیسم

پرسش از فرهنگ(۱۵): پسا فمینیسم چیست؟

تصویر: جودیت باتلر سبکی تحمل ناپذیر زنانگی حرکت مطالباتی زنان در امواج پی در پی از نیمه قرن نوزده تا امروز تداوم داشته است و هر چند نمی توان این حرکت را بدون پیشینه تاریخی از جمله در قرون وسطا و فرایندهای موسوم به «شکار جادوگران» و…