مرور برچسب

پریدورال

انسان شناسی درد و رنج (۸۸)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور هرچند محیط زایمان درجه رنج کشیدن از آن را مشخص می‌کند، اما گاه نکته‌ای کوچک کافی است تا همه چیز تغییر کند. فرانسواز (۴۱ ساله) چهار بار زایمان‌های «آرام» و «شادمانه» داشته است اما در…