مرور برچسب

ویلیام سامنر

پاره های اندیشه و هنر (۱۷): قوم‌محوری

 ژیل فرول/ برگردان ناصر فکوهی واژه قوم‌محوری (ethnocentrism) واژه‌ای جدید است که در سال 1906 به وسیله ویلیام سامنر(William Sumner) در فالکویز (Folkways) ساخته شد و منظور از آن موضع کسانی است که معتقدند شیوه زندگی‌، رفتارها و اندیشه آن‌ها…