مرور برچسب

ویرانگری

عکس فوری (۲۴۳): قدرت؛ خودزایی و خودویرانگری

اگر قدرت را در دست کم در یکی از معناهایش، اِعمال اراده یک فرد یا گروه بر اراده فرد یا گروه دیگری برخلاف رضایت آنها بدانیم، می‌توانیم سلسله مراتبی از میزان خشونت قدرت‌ها تعریف کنیم: در این سلسله مراتب کمترین خشونت در «مشروع» و…