مرور برچسب

واقع گرایی سوسیالیستی

پرسش از فرهنگ(۹): آیا ایدئولوژی می تواند زیبایی خلق کند؟

ایدئولوژی و امر زیبا برگزاری نمایشگاهی در موزه هنر شهر وین (MAK) که تا شهریور سال جاری ادامه دارد، بدل به موضوعی پر مناقشه در محافل هنری و فرهنگی اروپای غربی شده است(نگاه کنید به آخرین شماره لوموند فرهنگ). در این نمایشگاه برای نخستین بار…