مرور برچسب

واقعیت اجتماعی

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۲۱): چهار بُعد ِ بازنمایی ِ واقعیت

اگر واقعیت را به مثابه امری غیر‌قطعی، غیر‌خطی، پیچیده، مبهم و سراسرمتناقض ببینیم، یعنی آنگونه که شاید باشد و نه آنگونه که ما در ذهن خود آن را در ساختارهای دوتایی شکل داده، رده‌بندی، ادراک و پردازش کرده‌ایم، در این صورت باید…