مرور برچسب

هويت ايراني

دایره چهارگوش: معماری و هویت ایرانی

هستن و ساختن «معماري» در معني ريشه‌اي خود، «ساختن» است و مفهوم معمار در ريشه‌ي يوناني آن يعني «سازنده‌اي بزرگ». ساختن به تعبير هايدگر (1) واژه‌اي است از جنس و ريشه‌ي «هستن» و «ساكن بودن». وجود و هستي انسان در نهايت معنايي ندارد جز سكونت…