مرور برچسب

هوشنگ ابتهاج

به یاد هوشنگ ابتهاج

به یاد  هوشنگ ابتهاج (۱۳۰۶-۱۴۰۱) شهر ِ بارانی ِ شادمان کوچه‌های شهرت خالی‌اند. سبز و اندوهبار. در سپیده دمی که دیگر نیستی. هزاران هزار قطره اشک بدرقه‌ات خواهند کرد. شهر ِ بارانی شادمان، همه شهرهای سرزمین پهناوری که برایش شعر می سرودی،…