مرور برچسب

هنر خام

پاره‌های اندیشه و هنر (۵)

پاره‌های اندیشه و هنر(5) هنردرمانی / میشل دوفرن / برگردان ناصر فکوهی هنر شاید یک نوع درمان باشد. من در ده سالگی، با یک حکم استثنایی، وارد مدرسه هنرهای زیبا (بوزار) شدم. و باید بگویم با توجه به محیطی که در آن زندگی می‌کردم، اگر به…