مرور برچسب

همبستگی جهانی

نوروز و همبستگی جهانی بر محور انسان/ طبیعت

نوروز و همبستگی جهانی بر محور انسان/ طبیعت اسطور‌ه‌ها، ذهنیت‌هایی انسانی و جمعی هستند که در طول تاریخ تحول فرهنگ‌ها، ساخته و به صورتی بسیار پیچیده توسعه می‌یابند. نتیجه آن است که یک اسطوره یا افسانه می‌تواند نمونه‌های بسیاری پیدا کند و…