مرور برچسب

هرم واژگون

هرم ِ واژگون

یا وقتی دولت‌ها می‌خواهند فرهنگ‌ها را تصاحب کنند وقتی هرمی را بنا می‌کنند، عقل سلیم، تجربه عملی و شناخت علمی، هر سه حُکم می‌کنند پایه‌ای تا حد ممکن گسترده (ایجابی) برایش در نظر بگیرند و هر چه کمتر فروکاسته (سلبی).عقل و تجربه و علم باز…