مرور برچسب

هرروهای آفریقا

گفتارهای عمومی (۱۲۲): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: هرروهای آفریقا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و  دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه سوم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…