مرور برچسب

هامیوپاتیک

انسان‌شناسی درد و رنج (۹۶)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور زخم زدن بر بدن همچون چاقوی ضامن داری در برابر رنج در بسیاری از جوامع، مناسک سوگواری همراه با وارد کردن صدماتی به بدن سوگواران است: کندن موها، زخم زدن بر بدن خود یا دیگری. تناقضی که درد…