مرور برچسب

نگارخانه

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ لندن، بروملی ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / لندن، بروملی 1 / مردمی آرام در شهری به دور از هیاهو / حومه لندن، شهر بروملی / تابستان 1385 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان…

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ گورستان ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / گورستان 1 / خوشبختی پرسه زدن بر سقف ابدی خاموشی /پاریس، گورستان پر لاشز / تابستان 1393 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و…

نگارخانه/ مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ جشن گانش در پاریس ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / جشن گانش در پاریس 1 / بودا در پاریس / پاریس / تابستان 1386 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند.…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / کبریت ها ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / کبریت ها 1 / رویای آتش و جعبه های سربسته / یک مجموعه جعبه های کبریت / تابستان 1387 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار 1 / گوته، شیلر، حافظ، شکسپیر و باوهاس در شهری به آرامش بهشت / آلمان، شهر «وایمار» / تابستان 1393 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / آب ۳

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / آب 3 / سفرِ آب / «دریای مانش»، بین ساحل های فرانسه و انگلستان / تابستان 1385 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / استانبول ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / استانبول 1 / شهر مسجدها، آرامش و آتشی زیر خاکستر / ترکیه، «شهر استانبول» / تابستان 1390 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / رُم ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / رُم 1 / رُم، موزه ای جاودان زیر خورشیدی سوزان / ایتالیا، «شهر رُم» / تابستان 1390 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / پنجره ها ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / پنجره ها 1 / خیال شهر و پنجره هایش / پاریس، / بهار 1395 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. /…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / بافت های شهر ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی/ بافت های شهر 1 / حیات طبیعی شهر: یک زیبایی خرده کیهانی / پاریس، / بهار 1395 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها…