مرور برچسب

نویسندگان

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی(۶): فهرست نویسندگان به انگلیسی به ترتیب الفبایی

فرهنگ انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی / ویراستاران ارشد: آلن بارنارد و جاناتان اسپنسر گروه نویسندگان ترجمه گروه مترجمان / سرویراستار فارسی ناصر فکوهی / انسان‌شناسی و فرهنگ فهرست نویسندگان به انگلیسی به ترتیب الفبایی…