مرور برچسب

نقش روشنفکران اجتماعی

اراده ای ملی برای دولتی عقلانی

اراده ای ملی برای دولتی عقلانی گفتگو با ناصر فکوهی درباره انتخابات دهم - شما به عنوان متخصص علوم اجتماعی و حوزه های مختلف انسان شناسی، وضعیت جامعه را از منظر آسیب های اجتماعی و آسیب شناسی جامعه در 4 سال گذاشته را چگونه ارزیابی می کنید؟…