مرور برچسب

نقش اجتماعی روشنفکران ایرانی

پیرامون روشنفکری: مصاحبه با ماهنامه پنجره

نقش اجتماعی روشنفکران ایرانی در مقایسه با روشنفکران غربی چه تفاوتی دارد؟ مشخصا چرا روشنفکران ایرانی در همراه کردن بدنه اجتماعی معمولا ناکام بوده اند و همواره هاله ای از بی اعتمادی میان آنها و توده مردم در ایران وجود داشته؟ مفهوم روشنفکر…

روشنفکران و جامعه ایرانی: گفتگو با ناصر فکوهی

نقش اجتماعی روشنفکران ایرانی چه تفاوتی با روشنفکران غربی دارد؟ مشخصا چرا روشنفکران ایرانی در همراه کردن بدنه اجتماعی معمولا ناکام بوده‎اند و همواره هاله‎ای از بی‎اعتمادی میان آن‎ها و توده مردم در ایران وجود داشته است؟ مفهوم روشنفکر در…