مرور برچسب

نشانه گذاری بدنی

انسان شناسی درد و رنج (۷۳)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور اینگونه برنامه‌ها و آویزان شدن‌ها، امروز هرچه بیشتر مورد مناقشه قرار گرفته‌اند و این بحث درباره آنها مطرح است که به نوعی نمایش تبدیل شده‌اند. رواج این فرایندها سبب شده که برخی از افراد…