مرور برچسب

نشانه‌گذاري‌هاي زماني

جشن نوروز: اسطوره، هنر و قدرت

نشانه‌گذاري‌هاي فضا و زمان جدا شدن انسان از ساير موجودات بيولوژيك در يك فرآيند طولاني فرهنگي انجام يافت كه در طول آن «جهان» به معني مجموعه‌اي از «ادراكات» انساني در ذهن او شكل گرفت. مهم‌ترين و اساسي‌ترين اين ادراكات، دو مفهوم…