مرور برچسب

نسل كشی

گفتارهای عمومی(۱۲۹): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:توتسی های رواندا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و نهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 22 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۵): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: اوکراینی ها_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 24  آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۴): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: روس_شوروی

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه هفدهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۳): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:ارامنه ترکیه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و سومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه دهم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی (۱۲۲): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم: هرروهای آفریقا

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و  دومین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه سوم آذر ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

گفتارهای عمومی: درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم

به اطلاع علاقمندان می رساند مجموعه ده قسمتی جدید گفتارهای عمومی دكتر ناصر فكوهی با موضوع " درآمدی بر نسل كشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم" از روز پنجشنبه سوم آذر شروع می شود و تا ششم بهمن ماه سال 1401 ادامه خواهد داشت. این برنامه ها…