مرور برچسب

نبوغ

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی(بخش دهم): توهم قابلیت‌های ذاتی

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/ بخش دهم / توهم قابلیت‌های ذاتی / قسمت اول عموماً درباره نبوغ ذاتی ایرانی‌ها سخن گفته می شود. در بسیاری از موارد درباره مهاجران یا ایرانی‌ها به طور کلی و... از زبان خودشان شنیده‌ایم: که…