مرور برچسب

نام و نام گذاری

پرسش از فرهنگ (۲۱): آیا نام ها و نام گذاری می توانند تاثیری بر شکل و محتوای پدیده های فرهنگی داشته…

نام ها و فرهنگ نام و نام گذاری(name and naming) از مهم ترین فرایندهایی هستند که در نظام زبان به مثابه نظامی شناختی وجود دارد، زیرا به انسان امکان می دهند که از طریق طبقه بندی اشیاء و مفاهیم آنها وارد نظام های رده بندی کرده و نه تنها…