مرور برچسب

میکل آنجلو آنتونیونی

آنتونیونی: سینمای سکوت

میکل آنجلو آنتونیونی سینماگر 1912-2007 مرگ میکل آنجلو آنتونیونی تنها چند ساعت پس از اینگمار برگمان، کارگردان بزرگ دیگر جهانی، هر چند این دو تفاوت های زیادی با یکدیگر داشتند، اما نمادگرایی خاصی را در خود داشت: از میان رفتن نسلی از…