مرور برچسب

مکتب بیرمنگام

انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

رشته «مطالعات فرهنگی» چند سالی است که در میان رشته‌های علوم اجتماعی در کشور ما مطرح و با سرعتی شاید بیش از اندازه رشد کرده است. شتابزدگی این رشد، خود رابطه‌ای منطقی با شیوه ظهور و ابهام معناشناسانه آن داشته است که گویی حاصل یک «سوء‌تفاهم»…