مرور برچسب

منظر تاریخی

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش اول)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   بخش اول: فرهنگ در بستر تاریخ، تاریخ در بستر نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی فصل اول: فرهنگ و سیر دگرگونی واژگانی و مفهومی آن در تاریخ رویکرد خاص‌گرایانه به فرهنگ…