مرور برچسب

مناسک پدرزایی (کوواد)

انسان شناسی درد و رنج (۸۹)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور پریدورال ماده‌ای است که بر اساس فناوری تسکین درد و در چارچوب معنایی «جامعه بیهوشی» به گفته ژ. م. بوسون (۱۹۹۲) به کار می‌رود. در این روند، ما با درکی از درد زایمان روبرو هستیم که باید آن…