مرور برچسب

مناسک آیینی در شهر

درباره مناسک آیینی در شهر: مصاحبه نشریه خیمه

-جناب آقای دکتر فکوهی، به عنوان اولین سؤال و در مقام یک مردم‌شناس متخصص شهر، بفرمائید که از نظر شما ‌انسان شناسی شهری چه کمکی می‌تواند به شناخت مناسک آیینی در شهر و خصوصا مناسک سوگواری حسینی کند؟ یکی از تصورات نادرستی که به نظر من ناشی…