مرور برچسب

ملیت

״هویت ایرانی״ در گذر از ״قومیت״ به ״ملیت״

״هویت ایرانی״ در گذر از ״قومیت״ به ״ملیت״ شکوفه آذر • برخی معتقدند رسوخ و نفوذ در فرهنگ و هویت جوامع کهنسالی مثل ایران، یونان، هند و مصر بسیار دشوارتر است از رسوخ و نفوذ در جوامع تازه شکل گرفته ای مثل فرانسه و آلمان. یعنی فرهنگ و هویت…