مرور برچسب

ملي گرايي

گفتارهای عمومی: ملی گرایی و فرهنگ بخش اول

در این گفتار عمومی به موضوع ملی گرایی در پیشینه دویست ساله‌اش در جهان و پیشینه صد ساله‌اش در ایران و ارتباط آن با فرهنگ اشاره می شود. ملی‌گرایی در طول این مدت توانسته است چنان فرهنگ پهنه های گوناگون را در جهان «تصاحب» کند و در مردم درونی…

ملی‌گرایی و فرهنگ: بخش دوم

در بخش دوم این گفتار عمومی ادامه بحث بخش اول را درباره سوء استفاده دولت‌ها از فرهنگ و ایجاد تنش و درگیری میان مردم را که با تصور خام خود از یک گذشته و یک آینده فرهنگی خاص خود و برتر از دیگران حاضر می شوند در خدمت دولت ها دست به بدترین…