مرور برچسب

معرفی کتاب از فرهنگ تا توسعه با تاکید بر مسائل توسعه

خلاصه ای از کتاب: از فرهنگ تا توسعه

فردین منصوری از فرهنگ تا توسعه با تاکید بر مسائل توسعه، ناصر فکوهی، تهران، نشر فردوس، 1378 معرفی کتاب توسعه، توسعة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران ،‌ تهران، انتشارات فردوس، 1379، 344 صفحه. این کتاب مجموعه ای از مقالات دربارة…