مرور برچسب

مصاحبه با پرسش های بسته

مصاحبه

مادلن گراویتز، برگردان ناصر فکوهی تعریف : واژه «دیدار» (entrevue) ظاهرا در زبان فرانسه می تواند ترجمه ای باشد برای واژه آنگلوساکسون مصاحبه(interview). اما این واژه در زبان فرانسه معنای دیگری دارد و نوعی ابهام را در خود حمل می کند که جنبه…