مرور برچسب

مشروطه ایرانی

مشروطه ایرانی: واقعیت و اسطوره

سرمقاله –  روزنامه سرمایه کارکرد برگزاری سالگردها و مراسم و آیین هایی که به واقعه ای در گذشته استناد می کنند، بیش از هر چیز ایجاد یک حافظه جمعی تاریخی است: احساس تعلق به گذشته ای که بخش قابل ملاحظه ای از جامعه بتواند آن را به صورت یکسان و…