مرور برچسب

مستند اجتماعی

عکس و پژوهش اجتماعی

عکاسی به مثابه یک ابداع فناورانه، پیشینه‌ای دارد که می‌توان تا قرون وسطای اروپایی و حتی پیش از آن دنبال کرد، اما ابداع نخستین دوربین‌های عکاسی کاربردی، تقریبا به نیمه قرن نوزدهم و استفاده سیستماتیک و گسترده از عکاسی برای ثبت وقایع…