مرور برچسب

مستندسازان ایران

همراه با باد

پیشگفتار کتاب “همراه با باد” نوشته ناصر فکوهی شاید نزدیک به پانزده سال پیش بود که در سال‌های نخست ورود به دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و زمانی که در حال اولین آماده‌سازی‌ها برای تألیف و ترجمۀ کتابی با نام درآمدی بر انسان‌شناسی…