مرور برچسب

مسئولیت های کلیدی

بازگشت نخبگان به مسئولیت های کلیدی: گفتگو با ناصر فکوهی

شکوفه آذر 1. مطالبات سیاسی شخص شما چیست؟ لطفا کاملا توضیح دهید. - منظور از «شخص من» در پرسش شما گویا نیست و جای ابهام زیادی دارد. در حقیقت کنشگران اجتماعی و از جمله ، «من»، را نمی توان به یک بعد و یک حوزه و یک سطح از خواسته ها تقلیل…