مرور برچسب

مسئله مهاجران

هنر دیاسپورایی به مثابه عامل هویت سازی جماعتی (بخش اول)

امروز(2010) حدود 200 میلیون نفر در حالت مهاجرت در جهان زندگی می‌کنند که از این رقم بخش اعظم آنها در میان کشورهای جهان سوم در جابه جایی بوده‌اند و تنها بخش کوچکی از آنها به کشورهای توسعه‌یافته راه می‌یابند. سیستم جهانی در طول چند…