مرور برچسب

مریلین

مریلین: تجسمی از رویای آمریکایی

در میان بازنمودهای فرهنگ آمریکایی که به صورتی خود آگاهانه و ناخود آگاهانه از سوی دوستداران یا دشمنان این فرهنگ و آنچه «شیوه زندگی آمریکایی» نام گرفته است و در یک کلام می توان آن را به «رویایی» تشبیه کرد که قادر است هرکس را از «هیچ» به «همه…